Klachten?

Intersolve EGI geeft elektronisch geld uit voor diverse merken, zoals VVV Dinercheque, Boekenbon, Symbid en The Dutch Deal. Intersolve EGI doet er alles aan haar dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor die gevallen waarin er toch iets misgaat, heeft Intersolve EGI voor consumenten een interne klachtenprocedure. De klachtenprocedure geldt voor klachten over de wijze waarop Intersolve EGI elektronisch geld uitgeeft en het gebruik ervan bij het doen van aankopen met elektronisch geld.

Klachten kunt u indienen bij de directie van Intersolve. Dat kan zowel schriftelijk (Intersolve EGI, o.v.v. EGI Klachten, t.a.v. de Directie, Postbus 66, 3930 EB Woudenberg) als via email (egi-klachten@intersolve.nl). Naast de omschrijving van uw klacht dient u uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. Daarnaast dient u het merk van het elektronisch geld waarover de klacht gaat te vermelden en indien van toepassing het betreffende kaartnummer en de datum van de transactie waarop de klacht betrekking heeft.

Ons doel is om uw klacht binnen vijf werkdagen af te handelen en we zullen u berichten als die termijn langer wordt. In sommige situaties zullen we extra onderzoek moeten doen en meer tijd nodig hebben. In dat geval geven we uiterlijk 20 werkdagen na uw klacht uitsluitsel.

Als de klacht onverhoopt niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u terecht bij Het Financiële Klachteninstituut KIFID. Dat kan zodra Intersolve EGI u heeft geïnformeerd over haar definitieve standpunt over de klacht. Op de website van het Kifid vindt u een klachtenformulier en nadere aanwijzingen. Uiteraard staat het u ook vrij om de zaak voor te leggen aan de bevoegde Nederlandse rechter.

TOP