Zorgvuldig en veilig gebruik van jouw persoonsgegevens

Laatst gewijzigd op 29 januari 2024.

Privacyverklaring

Intersolve vindt zorgvuldig en veilig gebruik van persoonsgegevens belangrijk. Als financieel dienstverlener verwerken we veel gevoelige data van onze zakelijke klanten en hun klanten (consumenten en bedrijven). We informeren je op deze pagina welke gegevens we verzamelen wanneer je gebruik maakt van onze diensten en producten of als je onze website bezoekt. Ook vertellen we waarom we deze gegevens verzamelen.

 

Wanneer je vragen hebt die niet in deze Privacyverklaring worden beantwoord, je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud van de verklaring, of als je een klacht hebt over de manier waarop met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan, kun je ons dit laten weten via privacy@intersolve.nl.

 

Wie zijn wij.

Intersolve Group B.V., hierna Intersolve (Intersolve, wij, we), gevestigd aan Fonteinkruid 4 3931 WX Woudenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Intersolve
Fonteinkruid 4
3931 WX Woudenberg
+31 33 254 1190

privacy@intersolve.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Intersolve verwerkt persoonsgegevens van onze klanten en haar vertegenwoordigers, klanten van onze klanten, mensen die gebruik maken van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de gebruikte dienst, mogelijk van je verwerken:

– voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– bankrekeningnummer;
– IP-adres;
– internetbrowser en apparaat type;
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Heb je een Stadspas?
Tijdens je aanvraag deel je naast enkele van de eerdergenoemde gegevens ook informatie met betrekking tot je:

– geboortedatum;
– inkomen;
– gezinssamenstelling.

 

Neem je een Elektronisch geld dienst (EGI) van ons af?
In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn we verplicht een aantal extra gegevens van je Wettelijk vertegenwoordiger en/of Uiteindelijke belanghebbende (UBO) te verwerken. Van deze personen verzamelen we de:

– volledige naam;
– geboortedatum en plaats;
– een kopie van het identiteitsbewijs.

 

Neem je geen EGI-dienst van ons af of heb je geen Stadspas?
Dan verwerken we geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je.

 

Gebruikers jonger dan 16 jaar.
Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@intersolve.nl zodat we deze informatie kunnen verwijderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens.

We verwerken jouw persoonsgegevens omdat het noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je gegevens worden voor de volgende doelen gebruikt:

– voor het aangaan van een klantrelatie, hierbij is het mogelijk dat we gegevens van derden ontvangen;
– om je aanvraag te kunnen beoordelen;
– voor het afhandelen van je betaling of transactie;
– voor het kunnen afleveren van je bestelde product (fysiek of digitaal);
– om jouw en onze belangen te beschermen. Hierbij kunnen telefoongesprekken en chat sessies worden vastgelegd voor trainingsdoeleinden, maar bijvoorbeeld ook in het kader van criminaliteitsbestrijding en fraudeonderzoek;
– wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van de Wet financieel toezicht (Wft) en Wwft, een verzoek van de Politie of de Nederlandsche Bank.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Intersolve neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Intersolve) tussen zit.

 

Hoe lang en waar bewaren we persoonsgegevens.

Als financiële instelling zijn we in veel gevallen wettelijk verplicht persoonsgegevens een aantal jaren te bewaren. We bewaren je persoonsgegevens in die gevallen niet langer dan deze verplichte wettelijke termijn. Voor persoonsgegevens die wij van je bewaren ten behoeve van de gemeente voor de inkomens- en vermogenstoets van je stadspas geldt een bewaartermijn van 10 jaar, conform de archiefwet 1995. Indien er geen wettelijke termijn aanwezig is, bewaren we je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld. Je persoonsgegevens worden binnen de EU opgeslagen en verwerkt.

 

Toegang tot persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens zijn binnen Intersolve alleen toegankelijk voor medewerkers die vanuit hun functie toegang tot deze gegevens nodig hebben. We verkopen je gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, is een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Intersolve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met onze klanten hebben wij als verwerker ook contractuele afspraken inclusief een verwerkersovereenkomst.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

We gebruiken functionele en analytische cookies. We maken geen gebruik van tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken functionele cookies om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om onder andere jouw voorkeursinstellingen te kunnen onthouden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op onze website worden cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Leadinfo:
Leadinfo B.V. plaatst twee first party cookies waarmee alleen Intersolve inzage krijgt in het gedrag op de website. Deze cookies worden niet gekoppeld aan andere informatie en worden niet gedeeld met andere partijen.

Cookie: _li_id, wordt twee jaar bewaard.
Cookie: _li_ses, wordt enkel in de huidige sessie gebruikt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@intersolve.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@intersolve.nl